• فیلتر ها
1
مجموعه: قطعات دستگاه لیزر

کریستال ها یکی از موثر ترین قطعات در هندپیس ها هستند در واقع وظیفه اصلی کریستال ها جلوگيری از سوختگی بر روی پوست بیمار است که با خنک کردن کریستال هندپيس درد بیمار کاهش پیدا میکند،همچنین با ساختار مولکولی مشبک کریستال می توان نور را در سطح کریستال به صورت القایی تخلیه و همچنین سطح اصطحکاک را کاهش داد تا هندپیس به راحتی بر روی پوست حرکت کند البته میتوان با استفاده کردن  از کریستال با کیفیت این اصطحکاک را به حداقل رساند.